Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag

Publisert 17.11.2021     Sist endret 17.11.2021

Mattilsynet har 17. november 2021 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag

ILA ble 15. november 2021 påvist på fisk ved sjølokaliteten 21676 Kråkholmen  i Flatanger kommune, Trøndelag fylke. Lokaliteten drives av Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Kåkholmen ligger i gjeldende bekjempelsessone til kontrollområde for ILA i Flatanger, Namsos og Flatanger kommuner, Trøndelag. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 21676 Kvalrosskjæret i november 2021.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Kråkholmen, endrer Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner i Trøndelag, og foretar en utvidelse av bekjempelsessonen med utgangspunkt i lokalitet Kråkholmen. Det innlemmes ikke flere lokaliteter i forbindelse med utvidelsen.
 

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkningssone
  • Gjeldende bekjempelsessone utvides omkring lokaliteten 21676 Kråkholmen.
     

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som vanligvis opprettholdes i to år.

Kart: ILA kontrollområde Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør, Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør, Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.