Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Alta, Hammerfest og Hasvik, Troms og Finnmark

Publisert 22.07.2020     Sist endret 23.07.2020

Mattilsynet har 22. juli 2020 fastsatt forskrift om endring av kontrollområdeforskriften for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke.

ILA ble fredag 17. juli 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 10791 Nordnes i Alta kommune. Lokaliteten drives av Cermaq Norway AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Nordnes ligger i overvåkingssonen til kontrollområde for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 10840 Lille Kufjord i desember 2019.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Nordnes, endrer Mattilsynet gjeldende forskrift om kontrollområde for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke. Endringen innebærer at det opprettes en ny bekjempelsessone i kontrollområdet. Den nye bekjempelsessonen tar utgangspunkt i lokalitet Nordnes. Overvåkingssonen forblir uendret.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområde består av to bekjempelsessoner og én overvåkingssone.
  • Den nye bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 10791 Nordnes, 24535 Storholmen, 10789 Store Lerresfjord og 10614 Kråkevik.
  • Vedlegg 2 til kontrollområdeforskriften er oppdatert. Vedlegget beskriver helsekontroller med prøveuttak for ILA i overvåkingssonen.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonene når fisken fra anleggene i henholdsvis bekjempelsessone 1 og bekjempelsessone 2 er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonene innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Se også:

ILA kontrollområde Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

For mer informasjon se vedlagt fastsettelsesdokument.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.