Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner i Nordland fylke

Publisert 27.04.2021     Sist endret 27.04.2021

Mattilsynet har 27. april 2021 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner i Nordland fylke.

ILA ble torsdag 15. april 2021 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 21397 Midt Femris i Gildeskål kommune. Lokaliteten drives av Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS).

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokaliteten Midt Femris ligger i overvåkingssonen i kontrollområde for ILA i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 13006 Hestholmen N i mai 2020.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten Midt Femris, endrer Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner i Nordland fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 21397 Midt Femris, 19975 Øya, 11116 Langholmen og 11122 Røssøya N.
  • Det er ikke foretatt endringer av overvåkingssonens utstrekning.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Midt Femris

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre setning tilføyes. Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i forskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet.

Se også: Kart - ILA kontrollområde Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.
Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.
Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.