Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark

Publisert 05.11.2020     Sist endret 05.11.2020

Mattilsynet har 5. november 2020 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark.

ILA ble tirsdag 22. oktober 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 10828 Kleppenes N i Hammerfest kommune. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Kleppenes N ligger i kort avstand fra overvåkingssonen til kontrollområde for ILA i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 10616 Vinnalandet 10. september 2020.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Kleppenes N, endrer Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark, og foretar en utvidelse av kontrollområdet. Utvidelsen innebærer at det opprettes en egen bekjempelsessone med utgangspunkt i lokalitet Kleppenes, i tillegg til at overvåkingssonens utstrekning utvides i sørøstlig og nordøstlig retning.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av to bekjempelsessoner og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen som opprettes omfatter lokalitetene 10828 Kleppenes N, 45005 Grøtnes N, 40017 Stangnes og 29557 Komagnes.
  • Overvåkingssonen utvides i nordøstlig og sørøstlig retning. Totalt fire lokaliteter inngår i utvidelsen av overvåkingssonen. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anlegget i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Se også:

Kart: ILA kontrollområde Hammerfest kommune 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten og Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten og Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.