Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen og Tjeldsund kommuner, Troms og Finnmark fylke

Publisert 09.09.2020     Sist endret 09.09.2020

Mattilsynet har 9. september 2020 fastsatt forskrift om endring av kontrollområdeforskriften for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen og Tjeldsund kommuner, Troms og Finnmark fylke.

ILA ble torsdag 27. august 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 11332 Myrlandshaug i Ibestad kommune. Lokaliteten drives av Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Myrlandshaug er omfattet av kontrollområde for ILA i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 20586 Kvanntoneset i oktober 2019. Lokaliteten ligger i et sykdomsbelastet område, og utbruddet er den sjette påvisningen av ILA i området siden oktober 2019. Det er tidligere blitt opprettet tre kontrollområdeforskrifter for ILA i dette området som følge av påvisningene. Det er alvorlig at sykdommen på nytt er påvist i området, noe som forverrer i sykdomssituasjonen.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Myrlandshaug, endrer Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen og Tjeldsund kommuner, Troms og Finnmark fylke. Samtidig oppheves kontrollområdeforskriften i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner. Endringene innebærer at det opprettes en ny bekjempelsessone med utgangspunktet i lokalitet Myrlandshaug. I tillegg utvides kontrollområdet til også å omfatte overvåkingssonen som lokalitet Myrlandshaug har vært omfattet av.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområde består av to bekjempelsessoner og én overvåkingssone.
  • Den nye bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 11332 Myrlandshaug, 32917 Gregusvika, 33237 Breivoll, 11334 Skjærvika, 10550 Skardbergvika og 11330 Åmundsvika.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonene og avgrenser kontrollområdets ytre grenser. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter i overvåkingssonen og utstrekningen av sonene.
  • Kontrollområdet gjelder etter utvidelsen i kommunene Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen, Troms og Finnmark fylke.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonene når fisken fra anleggene i henholdsvis bekjempelsessone 2 og bekjempelsessone 3 er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonene innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år. Bekjempelsessone 1 ble opphevet med virkning fra 5. august 2020.

Se også:

ILA kontrollområde Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen og Tjeldsund, Troms og Finnmark fylke 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

For mer informasjon se vedlagt fastsettelsesdokument.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.