Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner i Troms og Finnmark fylke

Publisert 27.10.2020     Sist endret 27.10.2020

Mattilsynet har 27. oktober 2020 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner i Troms og Finnmark fylke.

ILA ble tirsdag 20. oktober 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 36757 Lubben i Nordkapp kommune. Lokaliteten drives av Wilsgård Fiskeoppdrett AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Lubben ligger i overvåkingssonen i kontrollområde for ILA Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokaliteten Lubben 18. mai 2018.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Lubben, endrer Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner i Troms og Finnmark fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 36757 Lubben og 36797 Korsnes, og tilsvarer bekjempelsessonen som ble opprettet etter påvisningen av ILA ved lokalitet Lubben i mai 2018.
  • Det er ikke foretatt endringer av overvåkingssonens utstrekning.
  • Forskriften blir etter endringen gjeldende i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark.
  • Vedlegg 2 til kontrollområdeforskriften er oppdatert. Vedlegget beskriver helsekontroller med prøveuttak for ILA i overvåkingssonen.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anlegget i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Lubben

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre setning tilføyes. Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i forskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet. Mattilsynet arbeider med å oppheve kravet i gjeldende kontrollområdeforskrifter for ILA.

Se også:

ILA kontrollområde Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner, Troms 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten og Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten og Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.