Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Namsos og Nærøysund kommuner i Trøndelag fylke

Publisert 27.01.2021     Sist endret 28.01.2021

Mattilsynet har 27. januar 2021 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Namsos og Nærøysund kommuner i Trøndelag fylke.

ILA ble mandag 25. januar 2021 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 32017 Ånholmen i Namsos kommune. Lokaliteten drives av Emilsen Fisk AS. Fisken ved lokaliteten er under utslakting.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Ånholmen ligger i overvåkingssonen i kontrollområdet for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokaliteten 12662 Ternskjæret II i januar 2019. Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Ånholmen, endrer Mattilsynet den gjeldende forskriften.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 32017 Ånholmen, 29356 Smineset N, 12668 Astridholmen, 12671 Torlandsøya, 10410 Hindholmen, 18755 Klungset, 10411 Hattholmen og 12662 Ternskjæret II.
  • Det er ikke foretatt endringer av overvåkingssonens utstrekning.
  • Forskriftens kommunenavn oppdateres slik at det samsvarer med kommunesammenslåinger fra 1. januar 2020.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anlegget i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Ånholmen

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre setning tilføyes. Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i forskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet.

Se også: Kart over ILA kontrollområde Namsos og Nærøysund kommuner

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.