Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark fylke

Publisert 28.10.2020     Sist endret 28.10.2020

Mattilsynet har 28. oktober 2020 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark fylke.

ILA ble fredag 16. oktober 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 38857 Vannfjorden i Nordkapp kommune. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Vannfjorden ligger i overvåkingssonen i kontrollområde for ILA i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 15460 Laholmen 14. januar 2020.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Vannfjorden, endrer Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokaliteten 38857 Vannfjorden.
  • Overvåkingssonens utstrekning utvides, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser. Lokalitetene 32797 Elvevika, 10660 Skinnstadvika, 36099 Store Kobbøy og 16055 Kråkeberget omfattes av utvidelsen.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anlegget i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Vannfjorden

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre setning tilføyes. Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i forskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet. Mattilsynet arbeider med å oppheve kravet i gjeldende kontrollområdeforskrifter for ILA.

Se også:

ILA kontrollområde Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark (kart) 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten og Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten og Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.