Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark fylke

Publisert 18.06.2021     Sist endret 18.06.2021

Mattilsynet har 18. juni 2021 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark fylke.

ILA ble onsdag 9. juni 2021 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 16055 Kråkeberget i Nordkapp kommune. Lokaliteten drives av NRS Farming AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokaliteten Kråkeberget ligger i kontrollområde for ILA i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved 15460 Laholmen i januar 2020. Etter ny påvisning av ILA ved lokaliteten 38857 Vannfjorden i oktober 2020, ble kontrollområdet utvidet slik at lokaliteten Kråkeberget ble omfattet av overvåkingssonen. Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten Kråkeberget, endrer Mattilsynet den gjeldende forskriften.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokaliteten 16055 Kråkeberget og 36099 Store Kobbøy.
  • Det foretas ingen endringer av den gjeldende overvåkingssonen.
  • Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anlegget i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen omgjøres så til en overvåkingssone som opprettholdes i minst to år.

Se også: ILA kontrollområde Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø tlf: 22 77 80 75

og

rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynet hovedkontoret, klagesaksenheten, tlf: 22 77 82 36.


Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø tlf: 22 77 80 75

og

rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynet hovedkontoret, klagesaksenheten, tlf: 22 77 82 36.