Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområdet for ILA i Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 27.09.2021     Sist endret 27.09.2021

Mattilsynet har 27. september 2021 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark

ILA ble 28. juni 2021 påvist på sjølokalitet 13597 Salangslia i Salangen kommune, Troms og Finnmark fylke. Som følge av utbruddet fastsatte Mattilsynet 13. juli 2021 forskrift om kontrollområde for ILA i Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark.

I forbindelse med fastsettelsen av forskriften ble § 5 tredje ledd ved en inkurie ikke tatt ut av forskriften slik det ble redegjort for i fastsettelsesdokumentet.

I tillegg ble det verken i fastsettelsesdokumentet eller i forskriften gjort tilpasninger av forskriftskravene for slaktemerdene tilhørende akvakulturanlegg 31097 Rotvika som ligger i bekjempelsessonen.

Det er i foreliggende endringsforskrift gjort tre endringer utover det som ble redegjort for i det opprinnelige fastsettelsesdokumentet. Disse endringene gjelder forskriftens § 4 første ledd og § 5 første og sjette ledd (nytt femte ledd).

Bakgrunnen for endringsforskriften er å sikre at kravene til månedlige helsekontroller og prøvetaking i forskriften gjennomføres i samsvar med fastsatte retningslinjer og Norges internasjonale forpliktelser, samt at forskriftskravene tilpasses de ulike typene anlegg som omfattes av kontrollområdet.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Forskriftens § 5 tredje ledd tas ut av forskriften.
  • Forskriftens § 4 første ledd andre setning endres slik at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet mot utsett av fisk i bekjempelsessonen, for utsett av fisk i slaktemerd til akvakulturanlegg 31097 Rotvika som kommer fra akvakulturanlegg utenfor bekjempelsessonen. Adgangen til å gi unntak fra forbudet gjelder frem til den samtidige brakkleggingen av anleggene i bekjempelsessonen starter.
  • Forskriftens § 5 første ledd endres slik at kravet om ukentlig oversendelse av lister som viser daglig dødelighet på merdnivå ikke skal gjelde for slaktemerdanlegget ved Rotvika.
  • Forskriftens § 5 sjette ledd (nytt femte ledd) tilføyes en setning om at slaktemerdene til akvakulturanlegg 31097 Rotvika skal gjennomføre minimum seks ukers brakklegging i løpet av den felles brakkleggingsperioden for bekjempelsessonen.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og c og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no og merk med saksnummer 2021/142085). Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.
Seniorrådgiver Olav Breck, Mattilsynet hovedkontoret, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 85 05.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.
Seniorrådgiver Olav Breck, Mattilsynet hovedkontoret, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 85 05.