Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområdet for ILA i Tysnes, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Sveio og reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for ILA i Stavanger, Strand, Sandnes, Randaberg, Kvitsøy, Tysvær, Bokn og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Publisert 14.01.2022     Sist endret 14.01.2022

Mattilsynet har 13. januar 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Stavanger, Strand, Sandnes, Randaberg, Kvitsøy, Bokn og Hjelmeland kommuner, Rogaland, redusert overvåkningssonen i tråd med ny praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer bekjempelsessonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 5. juni 2021, samt lokalitetene 17357 Rennaren og 10113 Kobbavika fra den opprinnelige overvåkningssonen. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger og Strand kommuner, Rogaland»

ILA ble 19. november 2020 påvist på fisk ved sjølokaliteten 12003 Rossholmen N.

Som følge av utbruddet ble det 25. november 2020 opprettet et nytt kontrollområde med utgangspunkt i lokaliteten Rossholmen N. Lokaliteten Rossholmen N ble tømt for fisk 14. desember 2020, fikk godkjent opprydning, vask og desinfeksjon 4. mars 2021, og pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dag. Kravet til tre måneders brakklegging ble oppfylt 5. juni 2021.

ILA-lokaliteten Rossholmen N hadde 5. juni 2021 lagt brakk i minimum tre måneder, og pålagt to måneders felles brakklegging av alle anlegg i bekjempelsessonen med fisk i sjø var også oppfylt 5. juni 2021. På bakgrunn av dette ble bekjempelsessonen opphevet 5. juni 2021, og tatt inn i overvåkingssonen.

Mattilsynet endret praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA 10. mai 2021. Endringen går ut på at både bekjempelsessonen og overvåkingssonen oppheves når vilkårene for å oppheve bekjempelsessonen er oppfylt. Samtidig opprettes det en ny overvåkingssone. Hovedregelen etter ny praksis er at området som var omfattet av bekjempelsessonen skal utgjøre ny overvåkingssone etter at bekjempelsessonen oppheves.

Endring etter ny praksis må sendes på høring før den fastsettes fordi endringene ikke skjer i tråd med anvisning i den gjeldende kontrollområdeforskriften. Da det hastet å fastsette forskrift om opphevelse av bekjempelsessonen rundt lokalitet Rossholmen N i juni 2021, var det ikke tid til å sende et forslag til endret kontrollområde på høring i minimum seks uker. Bekjempelsessonen ble derfor opphevet i tråd med gammel praksis, slik at bekjempelsessonen ble innlemmet i overvåkingssonen.

Forslaget om å endre overvåkingssonen slik at den utgjør tidligere bekjempelsessone før den ble opphevet 5 juni 2021, samt to lokaliteter fra den opprinnelige overvåkningssonen, ble derfor sendt på særskilt høring i seks uker den 17. september 2021. Fristen for innspill ble satt til 29. oktober 2021.

Mattilsynet har mottatt innspill fra Sjømatbedriftene og Veterinærinstituttet.

Sjømatbedriftene hadde ingen merknader til høringsforslaget.

Veterinærinstituttet hadde merknader knyttet til bruk av ventemerd i kontrollområder og generelt. Disse er redegjort for og vurdert i fastsettelsesdokumentet. 

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Kontrollområdets overvåkingssone endres. Ny overvåkingssone foreslås å tilsvare utstrekningen av bekjempelsessonen rundt lokalitet Rossholmen N som ble opphevet 5. juni 2021, samt lokalitetene 7357 Rennaren og 10113 Kobbavika som var en del av den opprinnelige overvåkningssonen.  De øvrige lokalitetene som var omfattet av overvåkingssonen før bekjempelsessonen ble opphevet, tas ut av forskriften.
  • Den foreslåtte overvåkingssonen vil gjelde i to år fra bekjempelsessonen ble opphevet, altså til 5. juni 2023
  • Presisering av regler om flytting av akvakulturdyr til utsett fra anlegg i den endrede overvåkingssonen.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 80 44

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 80 44

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.