Mattilsynet endrer restriksjonssone for ILA i Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Publisert 26.05.2023     Sist endret 26.05.2023

Mattilsynet har 26. mai 2023 fastsatt endringsforskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

ILA ble 22. mars 2023 påvist på sjølokalitet 14495 Nordeimsøyna i Stavanger kommune. Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland ble fastsatt 3. april 2023 for å bekjempe ILA-utbruddet på lokalitet Nordeimsøyna.

Den 4. april 2023 varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 30036 Jørstadskjera, som ligger ca. 7 km fra Nordeimsøyna i østlig retning.

Mattilsynet tok 11. april 2023 ut prøver av 20 fisk ved lokalitet Jørstadskjera for eventuell verifisering av ILA. Det ble påvist ILA-virus med RT-PCR og påfølgende sekvensering av to av prøvene viste HPR-deletert virusvariant, men det ble ikke påvist virus basert på immunhistokjemi.

Mattilsynet tok 24. april 2023 ut nye prøver av fisk ved lokaliteten.

ILA-diagnosen ble stadfestet av Mattilsynet 3. mai 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet i form av påvisning av virus både ved hjelp av RT-PCR med påfølgende sekvensering og ved hjelp av immunhistokjemi.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i stadfestet ILA-diagnose på lokalitet Jørstadskjera, endrer Mattilsynet forskrift om restriksjonssone for ILA i Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland ved å utvide vernesonen og overvåkingssonen i nordøstlig, sørøstlig og østlig retning.

Etter innspill fra en aktør i området, tas lokalitet 12011 Håøya Nø nordvest i restriksjonssonen ut av vernesonen og inn i overvåkingssonen.

Hovedinnholdet i forskriften:

Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.

  • Etter vurdering av innspill til eksisterende restriksjonssoneforskrift, tas lokalitet 12011 Håøya Nø ut av vernesonen og inn i overvåkingssonen.
  • Som følge av ILA-påvisningen på lokalitet Jørstadskjera tas følgende lokaliteter inn i vernesonen: 11913 Kjeahola, 19355 Låva, 21055 Foldøy Ø og 40037 Smedholmen.
  • Ny vernesone omfatter lokalitetene 11913 Kjeahola, 13055 Langøyna Ø, 14495 Nordeimsøyna, 19355 Låva, 21055 Foldøy Ø, 21415 Dyrholmen, 30036 Jørstadskjera og 40037 Smedholmen, og avgrenses som beskrevet i forskriftens § 2.
  • Overvåkingssonen omslutter vernesonen, omfatter 15 lokaliteter og avgrenser restriksjonsområdets ytre grenser. Se forskriftens § 2 for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer restriksjonssoneforskriften?

Mattilsynet opphever vernesonen når fisken fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Vernesonen omgjøres deretter til ny overvåkingssone/del av ny overvåkingssone som vanligvis opprettholdes i to år.

Restriksjonssoneforskriften rundt lokalitetene Nordeimsøyna og Jørstadskjera

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Vedlegg 2 om Helsekontroller med prøveuttak for ILA i overvåkingssonen oppdateres i tråd med nytt dyrehelseregelverk.

Se også: Kart - ILA restriksjonssone Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland (PDF)

Endringsforskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.

Fagrådgiver Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.

Fagrådgiver Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44.