Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland

Publisert 18.07.2022     Sist endret 18.07.2022

Mattilsynet har 18. juli 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 30559 Øksneset i Austrheim kommuner i Vestland. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer bekjempelsessonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 18. juli. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Austrheim, Gulen, Fedje, og Alver kommuner, Vestland»

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Det er også færre kommuner med, fordi flere lokaliteter tas ut av forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austrheim, Gulen, Fedje og Alver kommuner, Vestland. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, vil heretter bli kalt restriksjonssone. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil bli kalt vernesone.

Bekjempelsessonen i kontrollområdet har sin bakgrunn i utbrudd av fiskesykdommen ILA ved lokaliteten 30559 Øksneset i Austrheim kommune i Vestland fylke, stadfestet av Mattilsynet 16. juni 2021.

Utbruddslokaliteten 30559 Øksneset. ble tømt for fisk 31. august.2021, og opprydding, vask og desinfeksjon av anlegget ble godkjent av Mattilsynet 21. desember.2021. Pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dato.

Lokalitet 11657 Gråvika ble tømt for fisk i desember 2021, og fikk godkjent vask og desinfeksjon 20. april 2022 og var da klargjort for felles brakklegging.

Lokalitet 34397 Hyseneset som også ligger i bekjempelsessonen ble tømt for fisk i desember 2021 og fikk godkjent vask og desinfeksjon 20. april 2022 og var da klargjort for felles brakklegging.

Lokalitet 11665 Jibbersholmane ble også tømt for fisk i desember 2021. Lokaliteten fikk godkjent vask og desinfeksjon 6. april 2022 og var da klargjort for felles brakklegging.

Lokalitet 11756 Allersholmen som også ligger i bekjempelsessonen ble tømt for fisk 31. august 2021.Lokaliteten fikk godkjent vask og desinfeksjon 16. mai 2022 og var da klargjort for felles brakklegging.

Pålagt koordinert brakklegging av anleggene i bekjempelsessonen var oppfylt 16. juli 2022. Pålagt 3 måneders brakklegging av utbruddslokaliteten var oppfylt 21. mars 2022

Dette tilsier at bekjempelsessonen kan oppheves og gjøres om til overvåkingssone jfr forskriftens § 13 den 18. juli som er første virkedag etter at vilkårene for å oppheve er oppfylt.

Bekjempelsessonen oppheves, og restriksjonssonen går over i en overvåkingsfase fra 18. juli 2022. Lokalitetene i tidligere bekjempelsessone blir også med i ny overvåkningssone frem til det er gått 2 år siden bekjempelsessonen ble opphevet. Lokaliteter som ikke har vært i den tidligere bekjempelsessonen, tas ut av forskriften. Utover endringen som opphever bekjempelsessonen og oppretter ny overvåkingssone med utstrekning tilsvarende tidligere bekjempelsessone, foretas det følgende endringer i kontrollområdeforskriften:

Gjeldende § 10 første ledd endres til; «Det er forbudt å flytte akvakulturdyr fra anlegg i overvåkingssonen til utsett i andre akvakulturanlegg utenfor overvåkingssonen. Forbudet gjelder ikke flytting av fisk til slaktemerd ved slakteri».

Fisken i anleggene i den nye overvåkningssonen skal overvåkes i to år fra opphevelse av bekjempelsessonen lokaliteten lå i.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 18. juli 2024.

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, Mattilsynet Region Sør og Vest, tlf.: 22 77 80 44.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, Mattilsynet Region Sør og Vest, tlf.: 22 77 80 44.