Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag.

Publisert 15.08.2022     Sist endret 15.08.2022

Mattilsynet har 15. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 19356 Kvalrosskjæret og 21676 Kråkholmen i Flatanger og Namsos kommuner i Trøndelag. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer bekjempelsessonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 15. august 2022. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Flatanger og Namsos kommuner, Trøndelag»

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Det er også færre kommuner med fordi, flere lokaliteter er tatt ut av forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Flatanger og Namsos kommuner, Trøndelag.”. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, vil heretter bli kalt restriksjonssone. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil bli kalt vernesone.

Vernesonen i restriksjonssonen har sin bakgrunn i utbrudd av fiskesykdommen ILA ved lokaliteten 19356 Kvalrosskjæret i Flatanger kommune i Trøndelag fylke, stadfestet av Mattilsynet 26. oktober 2021.

Vernesonen ble etter noen dager utvidet ved lokalitet 21676 Kråkholmen etter utbrudd av ILA på lokaliteten som ble stadfestet av Mattilsynet 15. november 2021.

Mattilsynet, region Midt sendte 20. juni 2022 anmodning til Mattilsynets hovedkontor ved seksjon fiskehelse og fiskevelferd om å oppheve vernesonen rundt lokaliteten.

Den første utbruddslokaliteten 19356 Kvalrosskjæret ble tømt for fisk 8. november 2021, og opprydding, vask og desinfeksjon av anlegget ble godkjent av Mattilsynet 4. mars 2022. Pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dato. Det vil si at pålagt 3 måneders brakklegging er oppfylt 4. juni 2022.

Den andre utbruddslokaliteten i vernesonen 21676 Kråkholmen ble tømt for fisk 18. januar 2022. Vask og desinfeksjon av anlegget ble godkjent av Mattilsynet 4. mars 2022. Pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dato. Det vil si at pålagt 3 måneders brakklegging er oppfylt 4. juni 2022.

Vernesonen omfatter i tillegg til lokalitetene 19356 Kvalrosskjæret og 21676 Kråkholmen, også lokalitetene 12624 Feøyvika,12625 Bjørgan, 35477 Makrellskjæret, 12633 Lyrnesset og 29876 Flotaren.

  • Lokalitet 12624 Feøyvika ble tømt for fisk 27. oktober 2021.
  • Lokalitet 12625 Bjørgan ble tømt for fisk 17. februar 2022.
  • Lokalitet 35477 Makrellskjæret ble tømt for fisk 2. desember 2021.
  • Lokalitetet 12633 Lyrnesset ble tømt 30. oktober 2021.
  • Lokalitet 29876 Flotaren ble tømt for fisk 10. mars 2022.

Disse lokalitetene fikk godkjent vask og desinfeksjon 12. juni 2022. Pålagt 2 måneders brakklegging var oppfylt 13. august 2022.

Dette tilsier at vernesonen kan oppheves og gjøres om til overvåkingssone jfr forskriftens § 13 den 15. august 2022.

Vernesonen oppheves, og restriksjonssonen går over i en overvåkingsfase fra 15. august 2022. Lokaliteter som ikke har vært i den tidligere vernesonen, tas ut av forskriften. Utover endringen som opphever vernesonen og oppretter ny overvåkingssone med utstrekning tilsvarende tidligere vernesone, foretas det følgende endringer i restriksjonssoneforskriften:

Gjeldende § 10 første ledd endres til: «Det er forbudt å flytte akvakulturdyr fra anlegg i overvåkingssonen til utsett i andre akvakulturanlegg utenfor overvåkingssonen. Forbudet gjelder ikke flytting av fisk til slaktemerd ved slakteri.».

Fisken i anleggene i den nye overvåkningssonen skal overvåkes i to år fra opphevelse av vernesonen lokaliteten lå i.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 15. august 2024.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94