Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Heim og Orkland kommuner, Trøndelag.

Publisert 18.07.2022     Sist endret 18.07.2022

Mattilsynet har 18. juli 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Heim og Orkland kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 24096 Vestseøra i Heim kommune i Trøndelag. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer bekjempelsessonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 18. juli. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Heim kommune, Trøndelag»

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Det er også færre kommuner med, fordi flere lokaliteter tas ut av forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Heim kommune, Trøndelag. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, vil heretter bli kalt restriksjonssone. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil bli kalt vernesone.

Bekjempelsessonen i kontrollområdet har sin bakgrunn i utbrudd av fiskesykdommen ILA ved lokaliteten 24096 Vestseøra i Heim kommune i Trøndelag fylke, stadfestet av Mattilsynet 23. mars 2022.

Utbruddslokaliteten 24096 Vestseøra. ble tømt for fisk 11. mars 2022. Opprydding, vask og desinfeksjon av de deler av anlegget som var i bekjempelsessonen ble godkjent av Mattilsynet 8. april 2022. Pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dato.

Lokalitet 13677 Trøan Bjørklibukta som også ligger i bekjempelsessonen fikk godkjent vask og desinfeksjon 17. mai 2022. Felles to måneders koordinert brakklegging av lokalitetene i bekjempelsessonen ble påbegynt samme dag.

Pålagt koordinert brakklegging av anleggene i bekjempelsessonen var oppfylt 17. juli 2022. Pålagt 3 måneders brakklegging av utbruddslokaliteten var oppfylt 8. juli 2022

Dette tilsier at bekjempelsessonen kan oppheves og gjøres om til overvåkingssone jfr forskriftens § 13 den 18. juli som er første virkedag etter at vilkårene for å oppheve er oppfylt.

Bekjempelsessonen oppheves, og restriksjonssonen går over i en overvåkingsfase fra 18. juli 2022. Lokalitetene i tidligere bekjempelsessone blir også med i ny overvåkningssone frem til det er gått 2 år siden bekjempelsessonen ble opphevet. Lokaliteter som ikke har vært i den tidligere bekjempelsessonen, tas ut av forskriften. Utover endringen som opphever bekjempelsessonen og oppretter ny overvåkingssone med utstrekning tilsvarende tidligere bekjempelsessone, foretas det følgende endringer i kontrollområdeforskriften:

Gjeldende § 10 første ledd endres til; «Det er forbudt å flytte akvakulturdyr fra anlegg i overvåkingssonen til utsett i andre akvakulturanlegg utenfor overvåkingssonen. Forbudet gjelder ikke flytting av fisk til slaktemerd ved slakteri».

Fisken i anleggene i den nye overvåkningssonen skal overvåkes i to år fra opphevelse av bekjempelsessonen lokaliteten lå i.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 18. juli 2024.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.:22 77 84 94


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.:22 77 84 94