Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Smøla kommune, Møre og Romsdal.

Publisert 09.08.2022     Sist endret 09.08.2022

Mattilsynet har 9. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Smøla kommune, Møre og Romsdal, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 39617 Svanøya i Smøla kommune i Møre og Romsdal. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer bekjempelsessonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 9. august 2022. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Smøla kommune, Møre og Romsdal»

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Smøla kommune, Møre og Romsdal. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, vil heretter bli kalt restriksjonssone. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil bli kalt vernesone.

Vernesonen i restriksjonssonen har sin bakgrunn i utbrudd av fiskesykdommen ILA ved lokaliteten 39617 Svanøya i Smøla kommune i Møre og Romsdal fylke, stadfestet av Mattilsynet 15.12. 2021.

Utbruddslokaliteten 39617 Svanøya. ble tømt for fisk 23. desember 2021, og opprydding, vask og desinfeksjon av anlegget ble godkjent av Mattilsynet 9. mai 2022. Pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dato.

Vernesonen omfatter i tillegg til lokalitet Svanøya, også lokalitetene 12483 Hjortholman og lokalitet 32277 Andholmen 1. Disse fikk godkjent vask og desinfeksjon 29. april 2022. Pålagt 2 måneders brakklegging var oppfylt 9.juli 2022.

Dette tilsier at vernesonen kan oppheves og gjøres om til overvåkingssone jfr forskriftens § 13 den 9. august 2022.

Vernesonen oppheves, og restriksjonssonen går over i en overvåkingsfase fra 9. august 2022. Lokaliteter som ikke har vært i den tidligere vernesonen, tas ut av forskriften. Utover endringen som opphever vernesonen og oppretter ny overvåkingssone med utstrekning tilsvarende tidligere vernesone, foretas det følgende endringer i restriksjonssoneforskriften:

Gjeldende § 10 første ledd endres til; «Det er forbudt å flytte akvakulturdyr fra anlegg i overvåkingssonen til utsett i andre akvakulturanlegg utenfor overvåkingssonen. Forbudet gjelder ikke flytting av fisk til slaktemerd ved slakteri».

Fisken i anleggene i den nye overvåkningssonen skal overvåkes i to år fra opphevelse av vernesonen lokaliteten lå i.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 9. august 2024.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.:22 77 84 94


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.:22 77 84 94