Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 27.12.2021     Sist endret 27.12.2021

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Mattilsynet har 27. desember 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 31757 Kasteberget  29. juli 2021. Lokaliteten drives av Kleiva Fiskefarm AS.

Kasteberget er den eneste lokaliteten i bekjempelsessonen. Kasteberget ble tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Pålagt tre måneders brakklegging ble fullført 25. desember 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokaliteten innlemmes i overvåkingssonen fra 27. desember 2021.

Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Kontrollområdeforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet i tråd med forskriftens § 13.

Mattilsynet endret 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Seksjon fiskehelse og fiskevelferd og region Nord arbeider med forslag til endring av kontrollområdets utbredelse etter ny praksis. Endringer etter ny praksis må imidlertid sendes på høring før de fastsettes. Mattilsynet vil derfor om kort tid sende på høring forslag om endring av kontrollområdet for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner i Troms og Finnmark i henhold til ny praksis.

Se også: ILA kontrollområde Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.