Kunngjøring

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssonen for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke

Publisert 13.05.2022     Sist endret 13.05.2022

Mattilsynet har 13. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke opphevet vernesonen rundt lokaliteten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved lokaliteten 12842 Reistad 7. desember 2021. Salmar Farming AS driver med stamfiskproduksjon av laks på lokaliteten.

Lokaliteten 12842 Reistad er tømt for fisk og Mattilsynet godkjente vask og desinfeksjon 21. januar 2022. Pålagt tre måneders brakklegging ble gjennomført 21. april 2022. Lokalitet 20796 Skarbukta ble tømt for fisk 17. oktober 2021. Lokaliteten fikk godkjent vask og desinfeksjon 3. januar 2022. Pålagt brakklegging begynte samme dag.

Krav til varighet for brakkleggingsperiode ble oppfylt 21. april 2022 for det infiserte anlegget. Kravet om mer enn 2 måneder samordnet brakklegging i bekjempelsessonen var også oppfylt på dette tidspunkt. Dette tilsier at bekjempelsessonen kan oppheves og gjøres om til overvåkingssone jfr forskriftens § 13.

Vernesonen oppheves, og restriksjonssonen går over i en overvåkingsfase fra 13. mai 2022. Lokalitetene i den opprinnelige overvåkningssonen, tas ut av forskriften. Utover endringen som opphever vernesonen og endrer overvåkingssonens utstrekning, foretas det følgende endringer i restriksjonsområdeforskriften:

Gjeldende § 10 første ledd endres til; «Det er forbudt å flytte akvakulturdyr fra anlegg i overvåkingssonen til utsett i andre akvakulturanlegg utenfor overvåkingssonen. Forbudet gjelder ikke flytting av fisk til slaktemerd ved slakteri».

Fisken i anlegget i den nye overvåkningssonen skal overvåkes i to år fremover.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 13. mai 2024.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.:22 77 84 94

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.:22 77 84 94

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.