Kunngjøring

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssonen for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Tjeldsund, Narvik, Evenes, Lødingen og Hamarøy kommuner, Troms og Finnmark og Nordland fylker.

Publisert 05.05.2022     Sist endret 19.05.2022

Mattilsynet har 5. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Tjeldsund, Narvik, Evenes, Lødingen og Hamarøy kommuner, Troms og Finnmark og Nordland fylker opphevet vernesonen rundt lokaliteten 34297 Stabben i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr Tjeldsund, Narvik, Evenes, Lødingen og Hamarøy kommuner, Troms og Finnmark og Nordland fylker. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 34297 Stabben. Lokaliteten drives av Ellingsen Seafood AS.

Lokaliteten 34297 Stabben som er den eneste lokaliteten i vernesonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Pålagt tre måneders brakklegging ble gjennomført 1. mai 2022.

Vernesonen oppheves, og restriksjonssonen går over i en overvåkingsfase fra 5. mai 2022. Lokalitetene i den opprinnelige overvåkningssonen, tas ut av forskriften. Utover endringen som opphever vernesonen og endrer overvåkingssonens utstrekning, foretas det følgende endringer i restriksjonsområdeforskriften:

Gjeldende § 10 første ledd endres til; «Det er forbudt å flytte akvakulturdyr fra anlegg i overvåkingssonen til utsett i andre akvakulturanlegg utenfor overvåkingssonen. Forbudet gjelder ikke flytting av fisk til slaktemerd ved slakteri».

Fisken i anlegget i den nye overvåkningssonen skal overvåkes i to år fremover.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 5. mai 2024.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.