Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke

Publisert 27.11.2019     Sist endret 27.11.2019

Mattilsynet har 27. november 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke

ILA ble 18. november 2019 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 30036 Jørstadskjera og 22. november 2019 på lokalitet 11913 Kjeahola i Finnøy kommune, Rogaland fylke. Lokalitetene drives av henholdsvis Bremnes Seashore AS og MOWI Norway AS, og ligger i kort avstand fra hverandre, ca. 8 km.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitetene Jørstadskjera og Kjeahola

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd endres ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftens § 5 tredje ledd andre setning og § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften». Vedlegg 2 til forskriften beskriver hvordan prøveuttak skal gjennomføres, og kravene er i tråd med våre internasjonale forpliktelser.

Forskriftens § 10 tredje ledd endres ved at akvakulturanlegg 11969 Helgøy unntas fra kravene i bestemmelsens første og andre ledd.

Forskriftens § 13 tilføyes. Bestemmelsen stiller som krav at ventemerdanlegget tilknyttet akvakulturanlegg 11969 Helgøy skal gjennomføre vask og desinfeksjon ved oppstart av koordinert brakklegging av bekjempelsessonen.

Se også:

ILA kontrollområde Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordaland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordaland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.