Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag

Publisert 12.11.2021     Sist endret 12.11.2021

Mattilsynet har 12. november 2021 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag

ILA ble 26. oktober 2021 påvist på fisk ved sjølokaliteten 19356 Kvalrosskjæret  i Flatanger kommune, Trøndelag fylke. Lokaliteten drives av Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA ) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten 19356 Kvalrosskjæret, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 19356 Kvalrosskjæret, 21676 Kråkholmen
  • 12625 Bjørgan, 40095 Havsteinsundet, 35477 Makrellskjæret, 29876 Flotaren, 12624 Feøyvika og 12633 Lyrneset.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, omfatter 7 lokaliteter og avgrenser kontrollområdets ytre grenser. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som vanligvis opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokaliteten Kvalrosskjæret

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre setning tilføyes. Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftens § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften».

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i forskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet.

Se også: Kart: ILA kontrollområde Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør, Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør, Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.