Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Publisert 17.12.2019     Sist endret 17.12.2019

Mattilsynet har 17. desember 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke.

ILA ble tirsdag 10. desember 2019 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune. Lokaliteten drives av NRS Farming AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Lille Kufjord, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 10840 Lille Kufjord, 10839 Store Kufjord, 13317 Lille Kvalfjord, 10281 Store Kvalfjord og 10841 Pollen.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser.
  • Forskriften opphever gjeldende forskrift 22. desember 2017 nr. 2342 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Lille Kufjord

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd endres ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftens § 5 tredje ledd andre setning og § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften». Vedlegg 2 til forskriften beskriver hvordan prøveuttak skal gjennomføres, og kravene er i tråd med våre internasjonale forpliktelser.

Se også:

ILA kontrollområde Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten og Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Les mer

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten og Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.