Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Gildeskål kommune i Nordland fylke

Publisert 12.06.2020     Sist endret 18.06.2020

Mattilsynet har 12. juni 2020 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner i Nordland fylke.

ILA ble torsdag 28. mai 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 13006 Hestholmen N i Gildeskål kommune. Lokaliteten drives av Nova Sea AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Hestholmen N, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner i Nordland fylke.

Lokalitet 35617 Mulnesodden, som befinner seg i overvåkingssonen, er allerede båndlagt på grunn av mistanke om ILA.

Hovedinnholdet i forskriften:

Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.

  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 13006 Hestholmen N, 28856 Skauholmen og 28036 Langskjæran.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser.
  • Tolv anlegg inngår i overvåkingssonen, se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av soner.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Hestholmen N

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre punktum endres til at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftens § 4 første ledd andre setning tilføyes. Bestemmelsen innebærer at det kan settes ut fisk fra akvakulturanlegg utenfor bekjempelsessonen i slaktemerdanlegget til lokalitet 28556 Skauholmen. Unntaket gjelder frem til den felles brakkleggingen av anleggene i bekjempelsessonen starter.

Forskriftens § 5 femte ledd andre og tredje setning tilføyes. Det stilles krav til at slaktemerdanlegget ved lokalitet 28556 Skauholmen etter godkjent vask og desinfeksjon skal gjennomføre minimum seks ukers brakklegging

Forskriftens § 5 åttende ledd tilføyes. Akvakulturanlegg 28856 Skauholmen unntas fra kravet om oversendelse av ukentlige lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå.

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i Dyrøyforskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet. Mattilsynet arbeider med å oppheve kravet i gjeldende kontrollområdeforskrifter for ILA.

Forskriftens § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften».

Se også: ILA kontrollområde Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Rådgiver Are Strøm, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf: 22 77 79 20 og juridisk rådgiver Magnus Ritland Taule, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 87 29.


Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Rådgiver Are Strøm, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf: 22 77 79 20 og juridisk rådgiver Magnus Ritland Taule, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 87 29.