Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Hasvik kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 20.07.2020     Sist endret 20.07.2020

Mattilsynet har 20. juli 2020 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Hasvik kommune i Troms og Finnmark fylke.

ILA ble fredag 17. juli 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 33997 Næringsbukta i Hasvik kommune. Lokaliteten drives av NRS Farming AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Næringsbukta, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Hasvik kommune, Troms og Finnmark fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 33997 Næringsbukta, 33998 Klubben og 37237 Børfjord.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser. Se forskriften for nærmere angivelse av utstrekning av soner.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Næringsbukta

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre punktum endres til at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftens § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften».

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i forskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet. Mattilsynet arbeider med å oppheve kravet i gjeldende kontrollområdeforskrifter for ILA.

Se også:

ILA kontrollområde Hasvik kommune 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner