Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke

Publisert 04.02.2020     Sist endret 04.02.2020

Mattilsynet har 4. februar 2020 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner i Møre og Romsdal fylke.

ILA ble onsdag 29. januar 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 13246 Voldnes i Herøy kommune. Lokaliteten drives av Mowi ASA.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Voldnes, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner i Møre og Romsdal fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 13246 Voldnes, 12223 Videild og 13243 Sandvika.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser.
  • Syv anlegg inngår i overvåkingssonen, se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av soner.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Voldnes

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd første punktum endres ved at forbudet gjelder utsett av akvakulturdyr i sjøanlegg som ligger i bekjempelsessonen.

Forskriftens § 4 første ledd andre punktum endres ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftens § 5 andre ledd, tredje ledd første setning og åttende ledd endres til å gjelde anlegg med laksefisk.

Forskriftens § 5 tredje ledd andre setning og § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften».

Forskriftens § 10 andre ledd første setning endres til å gjelde anlegg med laksefisk.

Forskriftens § 10 tredje ledd tilføyes, og gjør unntak fra kravene i første og andre ledd for akvakulturanlegg 12303 Vartdal.

Forskriftens § 13 endres til å gjelde akvakulturanlegg i sjø.

De fleste endringene til malen er gjort for å tilpasse kravene til settefiskanlegget Videild.

Se også:

ILA kontrollområde Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune T. Knutzen, region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune T. Knutzen, region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.