Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområdet for ILA i Salangen kommune, Troms og Finnmark fylke

Publisert 13.10.2021     Sist endret 13.10.2021

Mattilsynet har 12. oktober 2021 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Salangen, kommune, Troms og Finnmark fylke

ILA ble 16. juli 2021 påvist på fisk ved settefiskanlegget 36357 Salangsverket i Salangen kommune, Troms og Finnmark fylke. Salangfisk AS driver med produksjon av laks på anlegget.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved anlegget Salangsverket, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Salangen kommune, Troms og Finnmark fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med kontrollområdeforskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter de to påvekstavdelingene på settefiskanlegget som fikk påvist ILA-smitte i juli 2021.
  • Overvåkingssonen består av de resterende avdelingene på settefiskanlegget; klekkeri, startfôringsavdelingen og smoltavdelingen.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

Kontrollområdeforskrift får betydning for settefiskanlegget som er omfattet av forskriften, aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor kontrollområdet, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra avdelingene med påvist smitte i bekjempelsessonen er destruert, avdelingen og utstyr er rengjort og desinfisert og avdelingene innenfor bekjempelsessonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriftens § 5. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt anlegget Salangsverket

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftsmalens paragraf 5 om tiltak overfor akvakulturanlegg med laksefisk i bekjempelsessone endres og justeres slik at den tilpasses relevante krav til de deler av anlegget som blir liggende i bekjempelsessonen.

Paragraf 5 første ledd skal endret lyde:

«Fisk fra anlegg med laksefisk med påvist eller grunn til mistanke om ILA skal slaktes eller destrueres innen en fastsatt frist i henhold til en individuell plan godkjent av Mattilsynet. Etter at anlegget er tømt for fisk skal det rengjøres og desinfiseres. Anlegget skal deretter brakklegges i minimum seks uker. Mattilsynet lokalt kan beslutte kortere brakkleggingstid etter godkjent vask og desinfeksjon med bakgrunn i gjennomførte smittehygieniske tiltak og lengden av perioden avdelingene har vært uten fisk.»

Utgangspunktet for alle anlegg med laksefisk i sjø i bekjempelsessonen med påvist ILA, er at de skal tømmes, rengjøres og desinfiseres for så å brakklegges i tre måneder. Settefiskanlegget er et landanlegg og faller således ikke inn under de regulære kravene som oppstilles for anlegg med laksefisk i sjø. Det er likevel viktig av smitteforebyggende hensyn å stille krav til utslakting/destruksjon, vask og desinfeksjon og brakklegging også av landanlegg som har fått påvist smitte.

Paragraf 5 andre ledd skal endret lyde:

Etter at Mattilsynet har vurdert og skriftlig akseptert vask og desinfeksjon til å være tilstrekkelig, kan brakkleggingstiden starte.

Paragraf 5 tredje ledd skal endret lyde:

Inntak av rogn/fisk i de sanerte avdelingene skal skje etter tillatelse fra Mattilsynet.

Paragraf 5 fjerde ledd skal endret lyde:

Akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer om gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Paragraf 5 femte til åttende ledd, tas ut av forskriften.

Paragraf 6 og 7 om rengjøring av nøter med mer fra akvakulturanlegg og om tiltak overfor slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen, tas ut av forskriften, da dette ikke er relevant for påvekstavdelingene i settefiskanlegget som blir liggende innenfor bekjempelsessonen.

Paragraf 8 og 9 om tiltak ved transport i bekjempelsessonen og om tiltak overfor annen virksomhet i bekjempelsessonen, tas ut av forskriften, da det ikke er relevant med transport og tiltak mot annen akvakulturrelatert virksomhet i påvekstavdelingene på settefiskanlegget i bekjempelsessonen i foreliggende forskrift.

Paragraf 10 om tiltak overfor akvakulturanlegg med laksefisk i overvåkingssonen, blir ny § 6 og tilpasses krav til et settefiskanlegg på land. Forskriftsmalens § 10 andre ledd andre punktum (ny § 6 andre ledd andre punktum) endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften». Vedlegg 2 til forskriften beskriver hvordan prøveuttak skal gjennomføres, og kravene er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

Paragraf 11 om tiltak ved transport i overvåkingssonen tas ut av forskriften da det ikke er relevant å transportere akvakulturdyr gjennom overvåkingssonen i foreliggende tilfelle.

Paragraf 12 om tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkingssonen blir ny § 7.

Paragraf 13 om opphevelse av bekjempelsessonen blir ny § 8 og tilpasses at det her er avdelingene i bekjempelsessonen som skal gjennomføre kravene i forskriftens § 5 for at Mattilsynet kan vedta at bekjempelsessonen skal oppheves.

Paragrafene 14 til 18 blir ny §§ 9 til 13.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet (postmottak@mattilsynet.no og merk med saksnummer 2021/191242). Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.:22 77 80 75

Seniorrådgiver/jurist Helga Vik, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 70.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.:22 77 80 75

Seniorrådgiver/jurist Helga Vik, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 70.