Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner, Nordland

Publisert 16.06.2022     Sist endret 16.06.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Mattilsynet har 16. juni 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner i Nordland.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften i forhold til hva som er blitt benyttet i tidligere forskrifter. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, heter nå restriksjonssone.  Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

ILA ble 9. juni 2022 påvist på fisk ved sjølokaliteten 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune, Nordland fylke. Lokaliteten drives av Mowi ASA.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten 38777 Blomsøråsa, oppretter Mattilsynet forskrift om restriksjonssone for ILA i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner, Nordland.

Hovedinnholdet i forskriften

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Vernesonen omfatter lokalitetene 31857 Blomsøråsa og 10447 Mefaldskjæret.
  • Overvåkingssonen omslutter vernesonen, omfatter 4 lokaliteter og avgrenser restriksjonsområdets ytre grenser. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer restriksjonssoneforskriften?

Mattilsynet opphever vernesonen når fisken fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Vernesonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som vanligvis opprettholdes i to år.

Restriksjonssoneforskriften rundt lokaliteten Blomsøråsa

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftsmalens § 5 første ledd er ikke tatt med i forskriften. Mattilsynet har tilgang på månedlig dødelighetsrapportering som næringen er pålagt. Næringen er også pålagt å varsle ved forøket dødelighet eller mistanke om sykdom.

Kart – ILA restriksjonssone i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Seniorinspektør Tina Westhelle Strand, Mattilsynet avdeling Helgeland – tlf: 22 77 90 01 / 97 72 51 14

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Seniorinspektør Liv Norderval, Mattilsynet avdeling Helgeland, tlf 22 77 86 02 / 95 09 99 70


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Seniorinspektør Tina Westhelle Strand, Mattilsynet avdeling Helgeland – tlf: 22 77 90 01 / 97 72 51 14

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Seniorinspektør Liv Norderval, Mattilsynet avdeling Helgeland, tlf 22 77 86 02 / 95 09 99 70