Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland

Publisert 22.12.2022     Sist endret 22.12.2022

Mattilsynet har 22. desember 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften sammenlignet med hva som er benyttet i tidligere forskrifter. Det som før ble kalt kontrollområde, heter nå restriksjonssone. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, heter nå vernesone.

Fiskesykdommen ILA er påvist på fisk ved sjølokaliteten 14136 Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Rogaland AS og Skretting AS.

Fiskehelsetjenesten Åkerblå varslet Mattilsynet 6. desember 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 14136 Hestholmen Ø. Mistanken var basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet tok ut prøver den 7. desember 2022 av fisk ved lokalitet Hestholmen Ø for ev. verifisering av ILA. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 14. desember 2022 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i stadfestet ILA-diagnose ved lokalitet Hestholmen Ø, oppretter Mattilsynet forskrift om restriksjonssone for ILA i Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola  kommuner, Rogaland.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Vernesonen omfatter lokalitetene 14136 Hestholmen Ø og 34817 Eime, og avgrenses som beskrevet i forskriftens § 2.
  • Overvåkingssonen omslutter vernesonen, omfatter to lokaliteter og avgrenser restriksjonssonens ytre grenser. Se forskriftens § 2 for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer restriksjonssoneforskriften?

Mattilsynet opphever vernesonen når fisken fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Vernesonen omgjøres deretter til ny overvåkingssone/del av ny overvåkingssone som vanligvis opprettholdes i to år.

Restriksjonssoneforskriften rundt lokalitet Hestholmen Ø

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd endres ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk, se forskriftens § 4 første ledd andre setning. Bakgrunnen for endringen er at rensefisk ikke er mottakelig for ILA, i tillegg til at biologisk avlusning kan være et effektivt kontrolltiltak mot lus.

Forskriftsmalens § 5 første ledd og § 10 første ledd er ikke tatt med. Bakgrunnen er at Mattilsynet har tilgang på månedlige dødelighetstall som næringen er pålagt å rapportere gjennom Altinn (til Fiskeridirektoratet) i medhold av akvakulturdriftsforskriften § 44. Næringen er i tillegg pålagt å melde fra til Mattilsynet ved unormal dødelighet i henhold til dyrehelseforskriftens § 7 andre ledd eller ved mistanke om sykdom. Vi mener derfor at det ikke er behov for rapportering av dødelighet slik det fremgår av § 5 første ledd og § 10 første ledd i malen for restriksjonssoneforskrifter for ILA.

Se også: Kart - ILA restriksjonssone i Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55

Veterinær/fagrådgiver Synnøve Hodneland, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 89 81


Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55

Veterinær/fagrådgiver Synnøve Hodneland, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 89 81