Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Meløy kommune, Nordland

Publisert 12.08.2022     Sist endret 12.08.2022

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy kommune i Nordland

Fakta om Infeksiøs lakseanemi (ILA)

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus av samme familie som influensavirus.
  • Viruset gir sykdom på laks og smitte på regnbueørret i sjøanlegg, men er ikke farlig for mennesker.
  • ILA-viruset angriper først og fremst blodårene til laksen, og gjør at fisken får blødninger i hud og indre organer. Det fører til økt dødelighet ved lokaliteter med sykdom.
  • Ved utbrudd av ILA blir det opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. Fisken i oppdrettsanlegget må slaktes ut, og anlegget må samtidig med naboanleggene ha en felles brakkleggingsperiode før ny fisk kan settes inn.
  • Tapene i oppdrettsanlegg som får sykdommen kan være betydelige, selv om dette ikke alltid er tilfelle.
  • Sykdommen regnes som en alvorlig smittsom sykdom i Norge, og Mattilsynet har en bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over sykdommer som skal bekjempes.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften i forhold til hva som er blitt benyttet i tidligere forskrifter. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, heter nå restriksjonssone.  Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Fiskesykdommen ILA er 3. august 2022 påvist på fisk ved sjølokaliteten 29776 Teksmona i Meløy kommune, Nordland fylke. Lokaliteten drives av Nova Sea AS.

Nova Sea AS varslet Mattilsynet 25. juli 2022 om mistanke om ILA på Teksmona. Mistanken var basert på positive analyseresultater (PCR) fra rutinemessige overvåkingsprøver.

Mattilsynet stadfestet diagnosen 3. august 2022, på grunnlag av nye prøveuttak og analyser utført ved Veterinærinstituttet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten Teksmona, oppretter Mattilsynet forskrift om restriksjonssone for ILA i Meløy kommune, Nordland

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Vernesonen omfatter lokaliteten Teksmona og avgrenses i et område på 5 km i radius omkring lokaliteten.
  • Overvåkingssonen omslutter vernesonen, omfatter 2 lokaliteter og avgrenser restriksjonsområdets ytre grenser, se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer restriksjonssoneforskriften?

Mattilsynet opphever vernesonen når fisken fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Vernesonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som vanligvis opprettholdes i to år.

Restriksjonssoneforskriften rundt lokaliteten Teksmona

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftsmalens § 5 første ledd er ikke tatt med i forskriften. Mattilsynet har tilgang på månedlig dødelighetsrapportering som næringen er pålagt. Næringen er også pålagt å varsle ved forøket dødelighet eller mistanke om sykdom.

Se også: Kart ILA restriksjonssone i Meløy kommune Nordland.pdf

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.


Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.