Kunngjøring

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal

Publisert 14.09.2022     Sist endret 23.09.2022

Mattilsynet har 14.09.2022 og ved endring 16.09.2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal.

Fakta om Infeksiøs lakseanemi (ILA)

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus av samme familie som influensavirus.
  • Viruset gir sykdom på laks og smitte på regnbueørret i sjøanlegg, men er ikke farlig for mennesker.
  • ILA-viruset angriper først og fremst blodårene til laksen, og gjør at fisken får blødninger i hud og indre organer. Det fører til økt dødelighet ved lokaliteter med sykdom.
  • Ved utbrudd av ILA blir det opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. Fisken i oppdrettsanlegget må slaktes ut, og anlegget må samtidig med naboanleggene ha en felles brakkleggingsperiode før ny fisk kan settes inn.
  • Tapene i oppdrettsanlegg som får sykdommen kan være betydelige, selv om dette ikke alltid er tilfelle.
  • Sykdommen regnes som en alvorlig smittsom sykdom i Norge, og Mattilsynet har en bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over sykdommer som skal bekjempes.

Ved fastsettelse av restriksjonssoneforskriften den 14.09.2022 ble Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner i Møre og Romsdal ved en feiltagelse utelatt fra forskriftstittel, forskriftens § 2 og i tittel til kart i vedlegg 1. Disse kommunene ble tatt inn i forskriften ved en forskriftsendring 16.09.2022.

Ved fastsettelse og endring av forskrift 16. september 2022, ble lokalitet 12308 Bjørndal, som ligger i vernesonen, ved en feiltagelse utelatt fra opplistingen i forskriftens § 2 om virkeområde. I tillegg kom det ved en inkurie inn en feil i § 5 andre ledd som oppstiller krav til brakklegging av akvakulturanlegg med påvist eller grunn til mistanke om ILA. I fastsatte forskrift står det feilaktig at anlegg med påvist eller grunn til mistanke om ILA skal brakklegges i minimum to måneder etter utslakting/destruksjon og rengjøring og desinfisering. Feilene er i endringsforskrift av 23. september 2022 rettet. Lokalitet Bjørndalen er tatt inn i forskriftens § 2 om virkeområde, og kravet til brakklegging i § 5 andre ledd er endret fra minimum to måneder til minimum tre måneder.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften i forhold til hva som er blitt benyttet i tidligere forskrifter. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, heter nå restriksjonssone. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Fiskesykdommen ILA er 29.08.2022 påvist på fisk ved sjølokaliteten 20815 Slettvika i Ørsta kommune, Møre og Romsdal fylke. Måsøval AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten som er registret på Aqua Farms Vartdal.
Måsøval AS varslet Mattilsynet 19.08.2022 om mistanke om ILA på Slettvika. Mistanken var basert på positive analyseresultater (PCR) fra rutinemessige overvåkingsprøver.

Mattilsynet stadfestet diagnosen på grunnlag av nye prøveuttak og analyser utført ved Veterinærinstituttet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten Slettvika, oppretter Mattilsynet forskrift om restriksjonssone for ILA i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Vernesonen omfatter lokalitetene 20815 Slettvika, 12308 Bjørndal og 12303 Vartdal og avgrenses som beskrevet i forskriften.
  • Overvåkingssonen omslutter vernesonen, omfatter fire lokaliteter og avgrenser restriksjonsområdets ytre grenser, se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer restriksjonssoneforskriften?

Mattilsynet opphever vernesonen når fisken fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Vernesonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som vanligvis opprettholdes i to år.

Restriksjonssoneforskriften rundt lokaliteten Slettvika

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd endres ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk, se forskriftens § 4 første ledd andre setning. Bakgrunnen for endringen er at rensefisk ikke er mottakelig for ILA, i tillegg til at biologisk avlusning kan være et effektivt kontrolltiltak mot lus.

Forskriftsmalens § 5 første ledd og 10 første ledd er ikke tatt med. Bakgrunnen er at Mattilsynet har tilgang på månedlig dødelighetsrapportering som næringen er pålagt. Næringen er også pålagt å varsle ved forøket dødelighet eller mistanke om sykdom. Vi mener derfor det er riktig at kravet, slik det fremgår av § 5 første ledd og § 10 første ledd i malen til restriksjonssoneforskrift, ikke tas med ved fastsettelsen av denne restriksjonssoneforskriften.

Se også: Kart ILA restriksjonssone i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Nina Dahl, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, e-post: nina.dahl@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 83 33.

Spesialinspektør Rune T. Knutzen, Mattilsynet region Midt, avdeling Innherred og Fosen, e- post: rune.torbjorn.knutzen@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 84 94.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Nina Dahl, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, e-post: nina.dahl@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 83 33.

Spesialinspektør Rune T. Knutzen, Mattilsynet region Midt, avdeling Innherred og Fosen, e- post: rune.torbjorn.knutzen@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 84 94.