Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Publisert 12.08.2022     Sist endret 12.08.2022

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner i Rogaland

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften i forhold til hva som er blitt benyttet i tidligere forskrifter. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, heter nå restriksjonssone. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Eidesvik Laks AS varslet Mattilsynet 19. juli 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 11939 Smal Skar. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten 11939 Smal Skar.

Mistanken var basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

For å forhindre eventuell smittespredning ble lokaliteten 11939 Smal Skar pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen på lokaliteten 28. juli 2022 på bakgrunn av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA virus ved to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT- PCR) gjort ved Veterinærinstituttet. 

Infeksiøs lakseanemi (ILA)Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten 11939 Smal Skar, oppretter Mattilsynet forskrift om restriksjonssone for ILA i Stavanger kommuner, Rogaland

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Vernesonen omfatter lokalitetene 11939 Smal Skar, 13222 Kunes, 13221 Nautvik, 11928 Langavika og 18275 Kjeringå
  • Overvåkingssonen omslutter vernesonen, omfatter 15 lokaliteter og avgrenser restriksjonsområdets ytre grenser. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer restriksjonssoneforskriften?

Mattilsynet opphever vernesonen når fisken fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Vernesonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som vanligvis opprettholdes i to år.

Restriksjonssoneforskriften rundt lokaliteten Smal Skar

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftsmalens § 5 første ledd er ikke tatt med i forskriften. Mattilsynet har tilgang på månedlig dødelighetsrapportering som næringen er pålagt. Næringen er også pålagt å varsle ved forøket dødelighet eller mistanke om sykdom.

Se også: ILA restriksjonssone i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner i Rogaland

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og vest, tlf.: 22 77 80 44.


Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og vest, tlf.: 22 77 80 44.