Mattilsynet reduserer overvåkningssone i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Lurøy kommune, Nordland

Publisert 17.03.2022     Sist endret 17.03.2022

Mattilsynet har 17. mars 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Lurøy kommune, Nordland, redusert overvåkningssonen i tråd med ny praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer bekjempelsessonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 5. oktober 2021

ILA ble 30. april 2021 påvist på fisk ved sjølokaliteten 38517 Måvær.

Som følge av utbruddet ble det 14. mai 2021 opprettet et nytt kontrollområde med utgangspunkt i lokaliteten Måvær.

Lokaliteten Måvær fikk godkjent opprydning, vask og desinfeksjon 5. juli 2021, og pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dag. Kravet til tre måneders brakklegging ble oppfylt 5. oktober 2021.

ILA-lokaliteten Måvær hadde som eneste lokalitet i bekjempelsessonen lagt brakk i minimum tre måneder den 5. oktober 2021.  På bakgrunn av dette ble bekjempelsessonen opphevet 5. oktober 2021, og tatt inn i overvåkingssonen.

Mattilsynet endret praksisen ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA 10. mai 2021. Endringen går ut på at både bekjempelsessonen og overvåkingssonen oppheves når vilkårene for å oppheve bekjempelsessonen er oppfylt. Samtidig opprettes det en ny overvåkingssone. Hovedregelen etter ny praksis er at området som var omfattet av bekjempelsessonen skal utgjøre ny overvåkingssone etter at bekjempelsessonen oppheves.

Endring etter ny praksis må sendes på høring før den fastsettes fordi endringene ikke skjer i tråd med anvisning i den gjeldende kontrollområdeforskriften. Da det hastet å fastsette forskrift om opphevelse av bekjempelsessonen rundt lokalitet Måvær i oktober 2021, var det ikke tid til å sende et forslag til endret kontrollområde på høring i minimum seks uker. Bekjempelsessonen ble derfor opphevet i tråd med gammel praksis, slik at bekjempelsessonen ble innlemmet i overvåkingssonen.

Forslaget om å endre overvåkingssonen slik at den utgjør tidligere bekjempelsessone før den ble opphevet 5 oktober 2021 ble derfor sendt på særskilt høring i seks uker den 8. oktober 2021. Fristen for innspill ble satt til 19. november 2021.

Mattilsynet har ikke mottatt innspill fra høringsinstansene.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Kontrollområdets overvåkingssone endres. Ny overvåkingssone foreslås å tilsvare utstrekningen av bekjempelsessonen rundt lokalitet Måvær som ble opphevet 5. oktober 2021. Lokalitetene som var omfattet av overvåkingssonen før bekjempelsessonen ble opphevet, tas ut av forskriften.
  • Den foreslåtte overvåkingssonen vil gjelde i to år fra bekjempelsessonen ble opphevet, altså til 5. oktober 2023
  • Presisering av regler om flytting av akvakulturdyr til utsett fra anlegg i den endrede overvåkingssonen.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner