Kunngjøring

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark.

Publisert 24.08.2022     Sist endret 24.08.2022

Mattilsynet har 24. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark, opphevet overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 1. mars 2022. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark»

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Det er også færre kommuner med fordi flere lokaliteter er tatt ut av forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 36797 Korsnes 14. mai 2021. Som følge av utbruddet ble det 19. mai 2021 foretatt endringer i eksisterende kontrollområde for ILA med utgangspunkt i utbruddet. Endringen var at bekjempelsessonen og overvåkningssonen ble utvidet.

Lokalitet Lubben ble tømt for fisk 14. januar 2021 og opprydding, vask og desinfeksjon av anlegget ble godkjent av Mattilsynet 12. mai.2021. Pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dato. Sykdomsrestriksjonene på akvakulturanlegget er opphevet.

Lokalitet Korsnes ble tømt for fisk 23. september 2021. Lokaliteten fikk godkjent opprydning, vask og desinfeksjon 1. desember 2021, pålagt 3 måneders brakklegging ble påbegynt samme dag.

Vernesonen ble opphevet og lokaliteten innlemmet i overvåkingssonen fra 1. mars 2022.

Mattilsynet endret praksis ved opphevelse av vernesone for ILA 10. mai 2021. Endringen går ut på at både vernesonen og overvåkingssonen oppheves når vilkårene for å oppheve vernesonen er oppfylt. Samtidig opprettes det en ny overvåkingssone. Hovedregelen etter ny praksis er at området som var omfattet av vernesonen skal utgjøre ny overvåkingssone etter at vernesonen oppheves.

Endring av praksis har vært ute på høring og Mattilsynet endret malen for ILA forskrifter i april 2022 i tråd med ny praksis og høringsinnspill som gikk på at dersom overvåkningssonen skal bestå av flere lokaliteter enn det som tidligere har vært vernesone, må dette sendes på høring.

Endringen av overvåkningssonen i denne endringsforskriften er i tråd med hovedregelen etter ny praksis og har derfor ikke vært ute på høring.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 1. mars 2024.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Restriksjonssonens overvåkingssone endres. Ny overvåkingssone tilsvarer utstrekningen av tidligere vernesone rundt lokalitetene 36757 Lubben og 36797 Korsnes som ble opphevet 1. mars 2022. De øvrige lokalitetene som var omfattet av overvåkingssonen før vernesonen ble opphevet, tas ut av forskriften.
  • Den foreslåtte overvåkingssonen vil gjelde i to år fra vernesonen ble opphevet, altså til 1. mars 2024
  • Presisering av regler om flytting av akvakulturdyr til utsett fra anlegg i den endrede overvåkingssonen.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf :22 77 86 57

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf :22 77 86 57

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75