Kunngjøring

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland.

Publisert 09.08.2022     Sist endret 09.08.2022

Mattilsynet har 9. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland, redusert overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 11. januar 2022. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland»

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr Meløy kommune, Nordland. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 11138 Skålsvika 16. april 2021. Som følge av utbruddet ble det 28. april 2021 opprettet en ny restriksjonssone med utgangspunkt i lokaliteten Skålsvika.

Anlegget ble tømt for fisk 25.06.2021 og opprydding, vask og desinfeksjon av anlegget ble godkjent av Mattilsynet 24.09.2021. Pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dato. Pålagt tre måneders brakklegging var gjennomført 25. desember 2021.

Den andre lokaliteten i vernesonen 11072 Rendalsvik har ikke vært i drift siden 2019, og har stått tom i hele perioden den har vært innlemmet i vernesonen.

Vernesonen ble opphevet og lokaliteten innlemmet i overvåkingssonen fra 11. januar 2022.

Mattilsynet endret praksis ved opphevelse av vernesone for ILA 10. mai 2021. Endringen går ut på at både vernesonen og overvåkingssonen oppheves når vilkårene for å oppheve vernesonen er oppfylt. Samtidig opprettes det en ny overvåkingssone. Hovedregelen etter ny praksis er at området som var omfattet av vernesonen skal utgjøre ny overvåkingssone etter at vernesonen oppheves.

Endring av praksis har vært ute på høring og Mattilsynet endret malen for ILA forskrifter i april 2022 i tråd med ny praksis og høringsinnspill som gikk på at dersom overvåkningssonen skal bestå av flere lokaliteter enn det som tidligere har vært vernesone, må dette sendes på høring.

Endringen av overvåkningssonen i denne endringsforskriften er i tråd med hovedregelen etter ny praksis og har derfor ikke vært ute på høring.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 11. januar 2024.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Restriksjonssonens overvåkingssone endres. Ny overvåkingssone tilsvarer utstrekningen av tidligere vernesone rundt 11138 Skålsvika som ble opphevet 11. januar 2022. De øvrige lokalitetene som var omfattet av overvåkingssonen før vernesonen ble opphevet, tas ut av forskriften.
  • Den foreslåtte overvåkingssonen vil gjelde i to år fra vernesonen ble opphevet, altså til 11. januar 2024
  • Presisering av regler om flytting av akvakulturdyr til utsett fra anlegg i den endrede overvåkingssonen.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.