Kunngjøring

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Salangen kommune, Troms og Finnmark

Publisert 25.08.2022     Sist endret 25.08.2022

Mattilsynet har 25. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Salangen kommune, Troms og Finnmark, opphevet overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 19. januar 2022. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Salangen kommune, Troms og Finnmark».

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Salangen kommune, Troms og Finnmark.”. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved det landbaserte settefiskanlegget 36357 Salangsverket 16. juli 2021. Som følge av utbruddet ble det 12. oktober 2021 opprettet en ny restriksjonssone i de to påvekstavdelingene i settefiskanlegget.

Vernesonen ble opphevet og lokaliteten innlemmet i overvåkingssonen fra 19. januar 2022.

Mattilsynet endret praksis ved opphevelse av vernesone for ILA 10. mai 2021. Endringen går ut på at både vernesonen og overvåkingssonen oppheves når vilkårene for å oppheve vernesonen er oppfylt. Samtidig opprettes det en ny overvåkingssone. Hovedregelen etter ny praksis er at området som var omfattet av vernesonen skal utgjøre ny overvåkingssone etter at vernesonen oppheves.

Endring av praksis har vært ute på høring og Mattilsynet endret malen for ILA forskrifter i april 2022 i tråd med ny praksis og høringsinnspill som gikk på at dersom overvåkningssonen skal bestå av flere lokaliteter enn det som tidligere har vært vernesone, må dette sendes på høring.

Endringen av overvåkningssonen i denne endringsforskriften er i tråd med hovedregelen etter ny praksis og har derfor ikke vært ute på høring.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 19. januar 2024.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Restriksjonssonens overvåkingssone endres. Ny overvåkingssone tilsvarer utstrekningen av tidligere vernesone i de to påvekstavdelingene på settefiskanlegget som ble opphevet 19. januar 2022. De øvrige lokalitetene som var omfattet av overvåkingssonen før vernesonen ble opphevet, tas ut av forskriften.
  • Den foreslåtte overvåkingssonen vil gjelde i to år fra vernesonen ble opphevet, altså til 19. januar 2024.
  • Presisering av regler om flytting av akvakulturdyr til utsett fra anlegg i den endrede overvåkingssonen.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf :22 77 86 57

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf :22 77 86 57

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.