Kunngjøring

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Tysnes, Bjørnafjorden, Austevoll og Fitjar kommuner, Vestland

Publisert 09.08.2022     Sist endret 09.08.2022

Mattilsynet har 8. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Tysnes og Bjørnafjorden kommuner, Vestland, redusert overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 10. januar 2022. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Tysnes og Bjørnafjorden kommuner, Vestland»

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, vil nå bli kalt for restriksjonssone. Videre vil det som tidligere ble kalt bekjempelsessone, heretter bli kalt vernesone. Restriksjonssonen har nå færre lokaliteter og mindre utstrekning og det er også færre kommuner med i forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysnes og Bjørnafjorden kommuner, Vestland.”.

Vernesonen i restriksjonssonen har sin bakgrunn i utbrudd av ILA ved lokaliteten 14799 Djupestallen i Tysnes kommune i Vestland fylke stadfestet av Mattilsynet 14. juli 2021. 

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, i Tysnes, Bjørnafjorden, Austevoll og Fitjar kommuner, Vestland ble fastsatt av Mattilsynet 22. juli 2021 etter ILA-utbrudd på lokaliteten 14799 Djupestallen i Tysnes kommune.

Mattilsynet, region Sør og Vest sendte 15. desember 2021 anmodning til Mattilsynets hovedkontor ved seksjon fiskehelse og fiskevelferd om å oppheve bekjempelsessonen rundt lokalitet Djupestallen.

Vernesonen ble opphevet og lokaliteten innlemmet i overvåkingssonen fra 10. januar 2022.

Mattilsynet endret praksis ved opphevelse av vernesone for ILA 10. mai 2021. Endringen går ut på at både vernesonen og overvåkingssonen oppheves når vilkårene for å oppheve vernesonen er oppfylt. Samtidig opprettes det en ny overvåkingssone. Hovedregelen etter ny praksis er at området som var omfattet av vernesonen skal utgjøre ny overvåkingssone etter at vernesonen oppheves.

Endring av praksis har vært ute på høring og Mattilsynet endret malen for ILA forskrifter i april 2022 i tråd med ny praksis og høringsinnspill som gikk på at dersom overvåkningssonen skal bestå av flere lokaliteter enn det som tidligere har vært vernesone, må dette sendes på høring.

Endringen av overvåkningssonen i denne endringsforskriften er i tråd med hovedregelen etter ny praksis og har derfor ikke vært ute på høring.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 10. januar 2024.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Restriksjonssonens overvåkingssone endres. Ny overvåkingssone tilsvarer utstrekningen av tidligere vernesone rundt 14799 Djupestallen som ble opphevet 10. januar 2022. De øvrige lokalitetene som var omfattet av overvåkingssonen før vernesonen ble opphevet, tas ut av forskriften.
  • Den foreslåtte overvåkingssonen vil gjelde i to år fra vernesonen ble opphevet, altså til 10. januar 2024
  • Presisering av regler om flytting av akvakulturdyr til utsett fra anlegg i den endrede overvåkingssonen.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, Mattilsynet Region Sør og Vest, tlf.: 22 77 80 44.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, Mattilsynet Region Sør og Vest, tlf.: 22 77 80 44.