Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Vega, Herøy og Alstahaug kommuner, Nordland.

Publisert 19.08.2022     Sist endret 19.08.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Mattilsynet har 19. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Vega, Herøy og Alstahaug kommuner, Nordland, opphevet overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 18. januar 2022. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vega, Herøy og Alstahaug kommuner, Nordland»

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Vega, Herøy og Alstahaug kommuner, Nordland. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 33157 Skogsholmen 16. juni 2021. Som følge av utbruddet ble det 13. juli 2021 opprettet en ny restriksjonssone med utgangspunkt i lokaliteten Skogsholmen.

Lokalitet Skogsholmen ble tømt for fisk 16. august 2021. Lokaliteten fikk som eneste lokalitet i bekjempelsessonen godkjent opprydning, vask og desinfeksjon 18. oktober, pålagt 3 måneders brakklegging ble påbegynt samme dag.

Vernesonen ble opphevet og lokaliteten innlemmet i overvåkingssonen fra 18. januar 2022.

Mattilsynet endret praksis ved opphevelse av vernesone for ILA 10. mai 2021. Endringen går ut på at både vernesonen og overvåkingssonen oppheves når vilkårene for å oppheve vernesonen er oppfylt. Samtidig opprettes det en ny overvåkingssone. Hovedregelen etter ny praksis er at området som var omfattet av vernesonen skal utgjøre ny overvåkingssone etter at vernesonen oppheves.

Endring av praksis har vært ute på høring og Mattilsynet endret malen for ILA forskrifter i april 2022 i tråd med ny praksis og høringsinnspill som gikk på at dersom overvåkningssonen skal bestå av flere lokaliteter enn det som tidligere har vært vernesone, må dette sendes på høring.

Endringen av overvåkningssonen i denne endringsforskriften er i tråd med hovedregelen etter ny praksis og har derfor ikke vært ute på høring.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 18. januar 2024.

Hovedinnholdet i forskriften:

• Restriksjonssonens overvåkingssone endres. Ny overvåkingssone tilsvarer utstrekningen av tidligere vernesone rundt 11138 Skålsvika som ble opphevet 18. januar 2022. De øvrige lokalitetene som var omfattet av overvåkingssonen før vernesonen ble opphevet, tas ut av forskriften.

• Den foreslåtte overvåkingssonen vil gjelde i to år fra vernesonen ble opphevet, altså til 18. januar 2024

• Presisering av regler om flytting av akvakulturdyr til utsett fra anlegg i den endrede overvåkingssonen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf :22 77 86 57

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

 


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Christina Gøytil, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf :22 77 86 57

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.