Kunngjøring

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Bømlo kommune i Hordaland fylke

Publisert 19.12.2019     Sist endret 19.12.2019

Fakta ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet, før bekjempelsessonen er opphevet.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14086 Lelandsholmen i Bømlo kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Fylkesnes Fisk AS og Aller Aqua Norway AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for mistanke

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 18. desember 2019 om mistanke om ILA på 14086 Lelandsholmen. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytic AS. Foreløpige analyser tyder på at virus ikke er HPR0-variant.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se Barentswatch Fiskehelse.

Kontrollområde

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristine Folde Staveland, førsteinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, direktenummer: 22779243 mobil: 93607351

Ole Fjetland, regiondirektør, Region Sør og Vest, direktenummer: 22778788, mobil: 41430709


Kontaktinformasjon

Kristine Folde Staveland, førsteinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, direktenummer: 22779243 mobil: 93607351

Ole Fjetland, regiondirektør, Region Sør og Vest, direktenummer: 22778788, mobil: 41430709