Kunngjøring

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Harstad kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 17.03.2020     Sist endret 17.03.2020

Fakta ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet, før bekjempelsessonen er opphevet.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36077 Mollvika i Harstad kommune i Troms og Finnmark fylke. Salmar Farming AS og Stim AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Lokalitet Mollvika ligger ca 1,0 km unna lokalitet 31397 Oterneset hvor det i november 2019 ble påvist ILA. Som en følge av dette ble det 3. desember 2019 fastsatt en lokal kontrollområdeforskrift for ILA, der bekjempelsessonen rundt lokalitet Oterneset består av lokalitetene Oterneset, Mollvika, 36177 Skjellesvika og 32257 Kjøtta Vest.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanke

Salmar Farming AS varslet Mattilsynet 13. mars 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 36077 Mollvika.

Mistanken er basert på foreløpige resultat av PCR analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten i henhold til vedlegg 2 i lokal kontrollområdeforskrift.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge neste uke.

Restriksjoner - Kontrollområde

Lokaliteten og området er i henhold til lokal kontrollområdeforskrift for ILA allerede ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er under utslakting og planlegges å være tømt innen en måned.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Terje Skomsvold, Mattilsynet region Nord, Avdeling Midtre Hålogaland, tlf.: 22 77 89 91 / 95 26 44 28.


Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Terje Skomsvold, Mattilsynet region Nord, Avdeling Midtre Hålogaland, tlf.: 22 77 89 91 / 95 26 44 28.