Kunngjøring

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 19.02.2021     Sist endret 19.02.2021

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36797 Korsnes i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten driftes av NRS Farming AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt i interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanken

NRS Farming AS varslet Mattilsynet 18. februar 2021 om funn forenelig med ILA på lokalitet Korsnes. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnosen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge innen kort tid.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet på lokalitet Korsnes kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Kontrollområde

Lokalitet Korsnes ligger i en allerede eksisterende bekjempelsessone i kontrollområde for ILA i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA på lokalitet 36757 Lubben 20. oktober 2020.

Dersom mistanken ved lokalitet Korsnes blir bekreftet, vil Mattilsynet vurdere å utvide den eksisterende bekjempelsessonen med utgangspunkt i lokalitet Korsnes. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å endre den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn ved eventuell utvidelse av kontrollområdet. Kontrollområdet må forventes å berøre lokaliteter som ligger i en avstand på ca. 10-20 km fra lokalitet Korsnes.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Torkjell Andersen, Mattilsynet region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 979 81 059.


Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Torkjell Andersen, Mattilsynet region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 979 81 059.