Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Stavanger kommune i Rogaland fylke

Publisert 14.03.2023     Sist endret 14.03.2023

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14495 Nordeimsøyna i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland Sjø AS, Rogaland Fylkeskommune og Skretting AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanke

Fiskehelsetjenesten Åkerblå AS varslet Mattilsynet 13. mars 2023 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 14495 Nordeimsøyna.

Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet for en eventuell stadfesting av sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA).

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Restriksjonssone

Lokaliteten ligger allerede i en overvåkingssone for ILA.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aslak Forus, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. E-post: aslak.forus@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 79 46, mobil: 911 03 805

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur. E-post: cecilie.ihle@mattilsynet.no, tlf: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174


Kontaktinformasjon

Aslak Forus, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. E-post: aslak.forus@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 79 46, mobil: 911 03 805

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur. E-post: cecilie.ihle@mattilsynet.no, tlf: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174