Kunngjøring

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Steigen kommune i Nordland fylke

Publisert 18.11.2022     Sist endret 18.11.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved ved strykestasjonen 10503 Bogen i Steigen kommune i Nordland fylke. Nordnorsk Stamfisk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanke

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 17.11.2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 10503 Bogen.

Mistanken er basert på resultatet av PCR- analyser gjennomført etter prøvetaking ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, rogn og melke uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Restriksjonssone (tidligere kontrollområde)

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 20
Seniorinspektør Cathrine Lofstad, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 42


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 20
Seniorinspektør Cathrine Lofstad, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 42