Kunngjøring

Påvisning av ILA ved lokalitet 20815 Slettvika i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke

Publisert 30.08.2022     Sist endret 30.08.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Slettvika (20815) i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Måsøval AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten som er registret på Aqua Farms Vartdal.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller. Lenke til kart finner du her.

Diagnose

Måsøval AS varslet Mattilsynet 19.08.2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 20815 Slettvika.

Den 23. august 2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Slettvika for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 29. august 2022 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Oppretter restriksjonsområde (tidligere kontrollområde)

Det vil innen kort tid opprettes et restriksjonsområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et restriksjonsområde består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonsområdets utbredelse.

Restriksjonsområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør/fiskehelsebiolog Cecilie Flatnes Nystøyl , tlf.: 90 22 54 86 / 22 77 83 03


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør/fiskehelsebiolog Cecilie Flatnes Nystøyl , tlf.: 90 22 54 86 / 22 77 83 03