Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Åfjord kommune i Trøndelag fylke

Publisert 08.09.2023     Sist endret 08.09.2023

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38697 Takflua, Åfjord kommune, Trøndelag. Refsnes laks AS driver oppdrett av laks på lokaliteten. Lokaliteten har vært drevet i samdrift med Salmar Oppdrett AS fram til april i år.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen er publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Mattilsynet ble varslet av anleggets veterinærtjeneste den 25. august om mistanke om ILA på lokalitet 38697 Takflua.

Veterinærinstituttet har 6. september stilt diagnosen ILA etter analyser av prøver uttatt på anlegget 30.august.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 7. september på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. 

Restriksjonssone

Det vil innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.  

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse.

Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør, veterinær Rune T. Knutzen, tlf.: 952 48 448 / 22 77 84 94


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør, veterinær Rune T. Knutzen, tlf.: 952 48 448 / 22 77 84 94