Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke

Publisert 09.06.2022     Sist endret 09.06.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Mowi ASA eier og driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller 31857 Blomsøråsa.

Diagnose

Mowi ASA varslet Mattilsynet 30.5.2022 om ILA-mistanke.

Den 1.6.2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 31857 Blomsøråsa for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 9.6.2022 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Oppretter restriksjonssone

Det vil innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone, og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc., vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse.

Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør/veterinær Liv Norderval, region Nord avdeling Helgeland: 95099970

Seniorinspektør/veterinær Tina Westhelle Strand, region Nord avdeling Helgeland: 97725114


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør/veterinær Liv Norderval, region Nord avdeling Helgeland: 95099970

Seniorinspektør/veterinær Tina Westhelle Strand, region Nord avdeling Helgeland: 97725114