Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Hordaland

Publisert 26.06.2019     Sist endret 27.06.2019

Fakta ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet, før bekjempelsessonen er opphevet.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14040 Krigsholmen i Austevoll kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av Austevoll Melaks AS.

Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Diagnose

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 14. juni 2019 om mistanke om ILA på Krigsholmen. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS. Sekvensering viser at det er en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus). Mattilsynet inspiserte lokalitet Krigsholmen 18. juni 2019 og tok ut verifiserende prøver.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 26. juni 2019 på grunnlag av kliniske symptomer og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge rask tømming av lokaliteten.

Oppretter kontrollområde

Lokalitet Krigsholmen ligger i et kontrollområde for ILA som er markert på BarentsWatch Fiskehelse.

Kontrollområdet vil om kort tid justeres for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å få en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, fagrådgiver fiskehelse og –velferd, Mattilsynet Region Sør og Vest, direktenummer 22 77 80 44, mobil 977 55 174

Hulda Bysheim, tilsynskoordinator fisk og sjømat, Mattilsynet Region Sør og Vest, direktenummer 22 77 83 01, mobil 915 71 820


Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, fagrådgiver fiskehelse og –velferd, Mattilsynet Region Sør og Vest, direktenummer 22 77 80 44, mobil 977 55 174

Hulda Bysheim, tilsynskoordinator fisk og sjømat, Mattilsynet Region Sør og Vest, direktenummer 22 77 83 01, mobil 915 71 820