Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Bodø kommune i Nordland fylke

Publisert 22.06.2021     Sist endret 22.06.2021

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35817 Storevika i Bodø kommune i Nordland fylke. Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Labora fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet 11.06.2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Storevika. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Den 15.06.2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten Storevika for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 21.06.2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten vil påbegynnes om kort tid. Slakting av fisk starter i merdene med påvist smittet fisk.

Kontrollområde

Lokalitet Storevika er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Gildeskål, Beiarn og Bodø kommune. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet 13006 Hestholmen 27. mai 2020.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten Storevika. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.

Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Anniken Malene Frantzen Sørflaten, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 85 94/481 88 533


Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Anniken Malene Frantzen Sørflaten, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 85 94/481 88 533