Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 15.07.2020     Sist endret 16.07.2020

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom.

Mistanken blir publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Marin Helse AS og Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 3. juli 2020 muntlig om ILA-mistanke ved lokalitet Kasteberget.

Mattilsynet tok ut prøver av fisk fra lokaliteten for eventuell verifisering av ILA onsdag 8. juli 2020.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen onsdag 15. juli 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom, resultatet av PCR-, histopatologiske- og immunhistokjemiske analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting av fisk starter i merden med påvist smittet fisk.

Kontrollområde

Lokalitet Kasteberget er omfattet av overvåkingssonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Harstad, Senja og Ibestad kommuner, Troms og Finnmark fylke. Mattilsynet vil foreta endringer i det eksisterende kontrollområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Endringene må forventes å ha en utstrekning på rundt 20 km fra lokalitet Kasteberget.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef, Lill-Tone Klæboe, Mattilsynet Region Nord avdeling Midtre Hålogaland, Tlf.: 92 22 16 33


Kontaktinformasjon

Avdelingssjef, Lill-Tone Klæboe, Mattilsynet Region Nord avdeling Midtre Hålogaland, Tlf.: 92 22 16 33