Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 06.09.2022     Sist endret 06.09.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 37057 Mjøsund Vest i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Wilsgård Fiskeoppdrett AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 26.08.2022 om ILA-mistanke.

Den 29.08.2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 37057 Mjøsund Vest for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 06.09.2022 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Restriksjonssone

Lokalitet Mjøsund Vest ligger i ILA-restriksjonssone i Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark. Dette er en sone opprettet rundt 13597 Salangslia den 13.07.2021.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Det vil om kort tid bli etablert en ny restriksjonssone rundt lokalitet Mjøsund Vest for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på minst 10 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Lill-Tone Klæboe
Midtre Hålogaland, Harstad
E-post: lill.klaeboe@mattilsynet.no
Tlf.: 22 77 79 42 / 92 22 16 33.


Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Lill-Tone Klæboe
Midtre Hålogaland, Harstad
E-post: lill.klaeboe@mattilsynet.no
Tlf.: 22 77 79 42 / 92 22 16 33.