Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 22.10.2020     Sist endret 22.10.2020

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Wilsgård Fiskeoppdrett AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Wilsgård Fiskeoppdrett AS varslet Mattilsynet 8. oktober 2020 om mistanke om ILA ved lokaliteten Lubben.

Mattilsynet tok ut 13. oktober 2020 prøver av fisk ved lokaliteten Lubben for eventuell verifisering av ILA. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 20. oktober 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil innhente informasjon om planer for utslakting for å tømme lokaliteten for fisk.

Kontrollområde

Lokalitet Lubben ligger i en allerede eksisterende overvåkingssone i kontrollområde for ILA i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommune, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved samme lokalitet i 18. mai 2018.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet med utgangspunkt i lokalitet Lubben. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn ved eventuell utvidelse av kontrollområdet. Kontrollområdet må forventes å berøre lokaliteter som ligger i en avstand på ca. 10-20 km fra lokalitet Lubben.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Torkjell Andersen, Mattilsynet region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 97981059.


Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Torkjell Andersen, Mattilsynet region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 97981059.